Lilith’e dair her şey

Sevgili astrolog araştırmacı astrolog Aslıhan Koç oturmuş lilith’i yazmış. Hemde ne yazmak. Heyecen içinde okudum. Hadi buyurun bakalım:

LİLİTH ‘E DAİR HER ŞEY…

“Sıcak kumlar

ve nefes alan kucağın,

Lilith, küçük Lilith

Kırılgan kanatlı Lilith

Adın ne olursa olsun

Nereden gelirsen gel

Dün olmuş olsan da

Yarın seninle karşılaşsam da

Belki birbirimize yakınız yıllardır

Zamanın başlangıcından beri…”

Wolf Peter Schnetz

Lilith ve aydınlıktan  karanlığa yolculuğu

Lilith mitinde, doğurgan ana arketipinden,  zamanla  ölümün anasına dönüşmüştür. Peki bu süreçte neler olmuştur?  Bir zamanlar, saygınlık ve kutsanmışlığı simgeleyen çocuk doğurma yetisi, zamanla niye  lanete dönüşmüştür?

Adem’e  itaat eden bir varlık olmaktan daha fazlası için yaratılmış olan, kendini gökteki meleklere yakın hisseden Lilith, niye sürgüne gönderilmiş ve lanetlenmiştir?  İşte bu ve Lilith’e dair birçok bilinmeyeni okumaya hazır mısınız?

Lilith ve yaratıcılığın zaman içinde öldürülmesi çok trajik bir hadisedir. Lilith, gerçekte çocuk düşmanı bir kadın değildir. Daha çok çocukları elinden alınan, doğar doğmaz öldürülen  bir anne olarak karşımıza çıkar ve bunun sonucu olarak bir intikam savaşı başlar. Sürgününün en  temel sebebi, bağımsızlık ve eşitlik istemesi, fikirleri için mücadele etmesi, Adem’in ona zorla  boyun eğdirmeye çalışmasına, iradesiyle  karşı koymasıdır.

Yazar Walter Weyers  bu durumu çok güzel ifade etmiştir;  ‘ Lilith aslında en başlangıcından beri anaerkilliğin pozitif bir Tanrıçasını temsil eden kadın figürlerinden biridir ve insanlığa dair olumlu ne kadar yetenek varsa onları temsil eder. Düşünmek, hissetmek ve eylemde bulunmak…

Ataerkilliğin gücü geliştikçe, yani erkekler güçlendikçe, kadınların daha zayıf olduğunun aksini ispatlayan bir kadın figürü gittikçe daha da tehlikeli hale gelmiştir. Bu nedenle kuvvetli, güçlü Tanrıça karşısında savunulması gereken negatif bir güç olarak ortaya sürülmeliydi ve bunu yaparken de aynı zamanda bir taşla iki kuş vurarak erkeklerde bulunan bastırılmış saldırganlık potansiyeli de gizlenebilirdi.
Lilith’in tasvirlerinde her seferinde karşımıza çıkan şey; onda bulunan saldırgan yönlerdir; fakat bunlar her zaman için erkek hegemonyasına karşı kendini savunduğunda ortaya çıkar. Zaten bu eylemi de yıkıcı olmadan nasıl gerçekleştirebilirdi ki?

Esas trajik olan; kadının kendisine karşı yapılan bu yıkıcı hareketlere karşılık vererek, kendisi de belli bir yıkıcılığı içinde barındırarak hareket ettiğinde, kendine zarar vermesidir. Bu da Lilith figürünün kurban olduğu durumlardan biridir. Aslında erkeklerin suçunu Lilith üstüne almaktadır; çünkü ana saldırganlık erkeklerden kaynaklanmaktadır.

Babalarının işledikleri günahlar nedeniyle çocukları cezalandırma yükünü sırtında taşımaktadır.’ Lilith’in Eski Sümer’de ( Mezopotamya ) Lil, fırtına ve rüzgar anlamına gelirdi. Buna Babil-Asur kökenli Lilitu kelimesi de uygun düşer ve “dişi şeytan veya rüzgâr hayaleti “ anlamına gelir.

İbrani ve Arap kökenli Laila kelimesi ise gece anlamında kullanılır ve etimolojik olarak bu nedenden dolayı geleneksel hikayelerde Lilith ile bağdaştırılır ve “gece hayaleti “ olarak tercüme edilebilir .

Bir başka isim türetmesini de Barbara Walker bize gösterir. O, Lilith ismini Sümer – Babil kökenli “Lotus” anlamına gelen lilu kelimesinden türetiyor. Böylece Lilith’i Mısır ve Hindistan’ın Lotus Tanrıçalarıyla ilişkilendiriyor  Raphael Patai ‘ye göre “Kali” de Lilith’in lakaplarından biridir. Hindistan’da Lotus, verimliliğin (özellikle dişi Yoni ‘sinin ) ve yeniden doğuşun olduğu kadar spiritüel saflığın da sembolü olarak görülür.

Bilginler Llith’in orjinini MÖ.3000’lerde Sümer uygarlığına dek sürüyorlar ve Yahudi misitizminin, Lilith bilgisini bu kaynaklardan aldıklarını  söylüyorlar. Bazıları ise Lilith olduğu sanılan karakterlerin başka varlıklar olduğunu iddia ediyorlar.
Lilith’in ilk izleri MÖ.3500 tarihli Sümer-Babil inancında yer alan Lamaştu adlı bir demoneste görülüyor. Kanatları olan bu dişi ifrit, bebekler ile yeni doğum yapmış kadınları öldürüyor.

Sonraki iz MÖ.3000 olarak belirleniyor. Ur kentindeki buluntularda ortaya çıkan bir tabletteki ‘Gılgamış ve Huluppu ağacı ‘ öyküsünde İnanna’nın kutsal ağacına yerleşen bir cin karakterinde..Sonra MÖ .2400 tarihli Sümer kralları listesinde ve semitik dil konuşan Mezopotamya halkları arasında Lil adlı yıkıcı fırtına ve rüzgarların Tanrıçası olarak karşımıza çıkıyor.
Lilith eski çağlarda hep kötü Tanrıça olarak görülmemiş. Sümerlerde tanrıça İnanna’nın sol eli olduğuna inanılırmış. Görevi ise; erkekleri tanrıçanın tapınağında, tapınak kadınlarınca yapılan tantrik ritüellere getirmekmiş.

Adem’in ilk eşini anlatan en eski Lilith efsanesi ise;  Ben Sira alfabesiyle yazılmıştır. Bazı Yahudi feministler de, Lillith’in Ben Sira alfabesindeki bir iblis olarak nitelendirildiği tasvirlerin aslında hiciv olduğunu söyleyerek, metnin yeniden değerlendirilmesi için ısrar etmişlerdir.

İbrani mitolojisinde Lilith şöyle anlatılır:

Tanrı ilk insanı yarattığında dedi ki; “ İnsanın yalnız olması iyi bir şey değil.” Ve ona topraktan bir eş yarattı. Ona benzeyen adı Lilith olan. Kısa süre sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Kadın erkeğe şöyle dedi: ”Ben senin altında yatmak istemiyorum” Ve ilk erkek karşılık verdi: ”Ben senin altında değil, üstünde yatmak istiyorum; çünkü sen altta kalan olmayı hak ediyorsun ve ben üstün olmayı hak ediyorum. Kadın karşılık verdi: “İkimiz de eşitiz; çünkü ikimiz de topraktan yaratıldık.” Ve her ikisi de birbirlerini anlamayı reddettiler .

Lilith bunun farkına vardığında Tanrı’nın o özel ismini telaffuz etti ve dünyanın göğüne doğru yükseldi. Adem yaratıcısına şöyle seslendi: “Dünyanın Tanrı’sı bana verdiğin kadın benden kaçtı.” Bunun üzerine her şeye kadir olan Tanrı, Lilith’in ardından Sensoi, Sansenoi ve Semangelof adlı melekleri gönderdi ve onu geri getirmelerini emretti.
Her şeye kadir olan; Adem’e şöyle konuştu “Geri dönmek istediği taktirde, “tamam”; ama şayet istemezse her gün yüz oğlunun ölümüne şahit olmayı göze almalıdır.” Melekler kadını takip ettiler ve ileride bir gün Mısırlıların boğulacağı büyük suların altında onu yakaladılar. Onlar Tanrı’nın sözlerini kadına ilettiler ama; o geri dönmek istemedi. Ona şöyle dediler; ”Seni denizde boğacağız.”

Kadın ise şöyle karşılık verdi: “Beni yalnız bırakın, çünkü ben çocukları zayıf düşürmekten başka işe yaramam; erkek çocukları doğumlarından sekizinci günlerine, kız çocuklarını ise doğumlarından yirminci günlerine kadar gözetmem emredildi.”
Melekler kadının söylediklerini duyduklarında onu yakalamak için daha çok ısrar ettiler.”Yaşayan ve var olan Tanrı’nın (El) adına yemin ediyorum ki sizin isimlerinizi veya suretlerinizi Camea’da gördüğüm takdirde o çocuğun üzerinde hak iddia etmeyeceğim.” Ve böylece kadın günbegün şeytanlarından yüz tanesinin ölmesini göze aldı.

Bu sebeptendir ki biz onların (meleklerin) isimlerini çocukların camealarına yazarız, Kadın bunu gördüğünde verdiği sözü hatırlar ve çocuk iyileşir.

Bir başka inanışta, Adem başta çift cinsiyetli yani erkek ve kadın bedeniyle yaratılmıştır ve bunlar sırtlarından birbirlerine bağlanmıştır. Ama bu pozisyon ilerlemeyi zorlaştırdığı ve konuşmaları neredeyse imkansız hale getirdiği için Tanrı bu çift cinsiyetli yaratığı ikiye böler ve her yarıya birer kalça ekler.  Bu iki yaratığı daha sonra Eden’e (cennete) götürür ve onlara çiftleşmeyi yasaklar .

Baziları Lilith’in Zümrüt ülkesinde ve daha sonra da Saba ülkesinde kraliçe olarak hüküm sürdüğünü ve Hiob’un oğullarını öldüren dişi şeytan olduğunu iddia ederler. Fakat Lilith Adem’e verilen ölümlü olma cezasından kurtulur; çünkü ilk günahtan çok önce Eden’den ayrılmıştır . (İncil’deki yaradılış hikayeleri Lilith hakkında suskun kalır. Ama yine de bu bilgi tehdit edici bir yaratık olarak bazı yazıtlarda görülür.)
Ve çadırının üzerine Lilith çöker. Yattığı yerin üzerine ise kükürtler dökülür .

Gerçekten de bir günahların evine böyle davranılır, bu adam ki Tanrı’yı saymamıştır .

(Hiob’da karşımıza çıkan Lilith …)

Lilith’in reformasyon döneminden beri Hristiyan İncillerinden kaybolması ilginçtir.w

Örneğin Luther İncilinde Lilith kelimesinin yerine cin kelimesi yer alır.

Talmud’da Lilith;

Gecelerin dişi şeytanı Lilith’in uzun saçları vardır .(B.Er.100b)
Dişi gece şeytanı Lilith insana benzer ama kanatları vardır .(B.Nido 24b)
Haham Meir “Adem, ilk eşiyle olan ilişkisine yüz otuz yıl boyunca ara vermiş ve yüz otuz yıl boyunca üzerinde kıyafet olarak sadece incir yaprağı taşımıştır. Adem’in Lilith’i döllediğine dair düşünceler, onun kendi kontrolü dışında saçtığı tohumların döllenmesinden kaynaklanır.” diye iddia eder. Haham Hanina ise “Bir evde yalnız uyunmamalıdır; çünkü her kim evinde yalnız uyuya kalırsa Lilith tarafından ele geçirilir” der.
Kabala Kutsal kitabı Zohar’a göre;

Zohar, Lilith’i bize tinsel dünyanın üst sınıflarına ait bir yaratık olarak tasvir eder. Ateş, Lilith’in ana elementi olarak bilinir ve sıkça kafasından göbek deliğine kadar güzel bir kadının vücudu ve göbek deliğinden aşağısında ise bir alev sütünü olarak tasvir edilir.
Mistik Musevilikte genel olarak Tanrı’nın dişi yanı ve sevgilisi olarak Şekina anılır. Şekina aynı zamanda Tanrı’nın dünyaya dönük yüzünü temsil eder; örneğin ikametinin Kudüs’teki tapınak olması gibi. Burada Zohar’ın kabul ettiği geleneğe göre Lilith ve Şekina sadece yer değiştirirler. Bu olay tapınak yok edildiğinde ve Şekina. efendisinin verdiği görevle “sürüsünün ayak izlerini” ( İsrailoğullarını ) izlemek üzere gönderildiğinde meydana gelir.

Zohar’da Lilith mitinin başlangıcına dair bir başka bağlantı daha vardır, bu bağlantı şeytanla, Samael iblisiyle olandır.

Erkek olanın adı Samael’dir.  Eşi Lilith ise hep onun içinde bir yerlerdedir. Kutsal olanın tarafında nasıl ise kötü tarafta da erkek ve dişi iç içedir. Samael’in karısının adı Yılandır, Etin sonudur, Günlerin bitişidir. (Zohar 1148a)

Burada dikkat edilmesi gereken unsur, bütün kadınsı yanların daimi olarak erkek suretinin içinde bulunan özelliklerden ortaya çıkmasıdır. Nasıl Havva Adem’in içinden, Şekina ise Jahweh/Adonai içinden bir parça ise Lilith de Samael’in içinde bulunan bir unsur olarak tasvir edilir.

Zohar’a göre Adem ilk günahtan sonra günahının kefaretini ödemeye karar verir, bunun için seçtiği yol ise yüz otuz yıl cinsel perhiz yaşamaktır. Günahın çağrısına uymamak için kalçalarının çevresine dikenli incir dalları sarar ama tam da yalnız uyuyup rüyalar gördüğü dönemde, Lilith onu ziyaret ederek ihtirasını onunla gidermeye karar verir ve bu birleşmelerden Lilith daha sonra “insanlığın belalıları” olarak anılacak yaratıkları doğurur.Onun hedefi savaş ve her türlü felaketi yaşatmaktır .

Lilith ve Bayan Holle / Menus;

Avrupa bölgesinde Ortaçağdan kalma bir halk geleneği olarak , Lilith Bayan Holle ile bağdaştırılmıştır .Bu bağlantıda ana nokta ,büyük olasılıkla gece uçuşlarıdır .Geceleri etrafta dolaşan bu Tanrıçalara Bayan Holle veya Bayan Hulda ( rüzgarın lideri ) da dahildir , orjini aşk Tanrıçası Frejya / Venüs ile aynı olmakla beraber Hristiyan etkisi altında kaldığında bu Tanrıça , Lilith benzeri bir kadere mahkum edilmiştir . Şefkat ve acıma ile insanlarla ilgilenen , çocuk seven ve çocuk veren bir Tanrıçadan , bebek öldüren uzun saçlı dişi bir şeytana dönüşmüştür

.Lllith ve Türk Mitolojisi’nde Albastı (Al Karısı) 

İncil’de ve Kur’an’ı Kerim’de Adem’in eşi olarak yaratılan ilk ka­dının Havva olduğu söylenir. Havva, Adem’e sadık kalıp ona biat etmesi için Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmıştır, Adem gibi topraktan yaratılmamıştır. Bu olgu Tevrat’ta da yer alır. Ancak Tevrat’ta yer alan surede insa­nı dişi ve erkek olarak evrenin yaratılışının altıncı gününde yaratıldığı söyleniyor. Bu durumda Havva’nın yaratılan ilk kadın olmaması akla gelebilir. Nitekim birçok Yahudi dini kaynağa ve Talmud’a göre, Bap’ın 1. Bölümü’nde Adem’le birlikte yaratılan dişi Lilith, Bap’ın 2. Bölümü’nde yaratılan dişi Havva’dır.

Tevrat’ın ilerleyen bölümlerinde Lilith’ten bahsediliyor. Yeşeya 34: 1 4’te “Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler kar­şılıklı böğürecek. Lilith oraya yerleşip rahata kavuşacak” denmekte­dir.

İnanışa göre Lilith Adem’le eş zamanlı yaratıldığından kendisini Adem’e eşit görmektedir. Adem’e tabi olmayı reddeder. Onun sözünü dinlemez ve dişi bir cin olur. Ayrıca “Lilith” ismi, Sümer Aşk Tan­rıçası İnanna’nın ağacına yuva yapıp onu kestirmeyen cinin adıdır.

Lilith’in yeni doğum yapmış kadınlara ve yeni doğan bebeklere yönelttiği tehdit Türk Mitolojisindeki “Albastı” figürüyle benzerlik gösterir. Türk dillerinde “korkulu ruh, eziyet verici ruh, ev cini ve doğum sırasında zarar veren kötü ruh” gibi anlamlara sa­hiptir. Kazak metinlerinde, korkulu ve zararlı ruhlar kategorisine ait olan ‘Albastı” iğrenç görünüşlü bir varlık olarak betimlenir. O inanı­şa göre çocukları kaçırıp onlara memesinden süt verir ve böylece on­ları öldürür.

Altayların inançlarında “Albastı’: yeraltı dünyasıyla ilgili olup kötülük verici ruhlardandır. Bu ruhlar yeraltı dünyasının ve ölüler ile cehennemin saltanatının hakimi olan Erlik’in hizmetinde­dirler. Anadolu’da yeni doğum yapmış evlerde annenin ve çocuğun bulunduğu odaya “Albastı”dan korunmak için dikenli gül, bıçak veya hançer konulur. Annenin başına kırmızı bir bez bağlanır. Doğum yapmış kadın yalnız bırakılmaz .
Albastı’nın kadın olarak görülmesi, onun Ulu Ana, ilahe Ana inanışından gelmesinin bir kanıtı olarak öne sürülmüştür. O hem koruyucu, hem de ölüm getiricidir. Azerbaycan’da Hal ve Al adıyla kötü bir kadın ruhun, lohusa kadın ve bebeklere musallat olduğuna inanırlar.

Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye’de de bilinen bu kötü ru­hun, Al Karısı ve Karakura diye ayrıştığı belirtilir. Erzurum ve Erzincan’da Al Karısı’nın lohusalara değil atlara musallat olduğuna inanılır. Al basmasın diye Hakkari’de yorgana iğne batırılır, loğusa yatağı yanına süpürge konur.

Bitlis’te Al Karısı’nın elinin bereketli olduğuna, yakasına iğne takılarak insanın yanında tutulup çalıştı­rılacağına inanılır. Eğer iğne çıkartılırsa Al Karısı kurtulur. Onun bir su perisi olduğuna ve akarsu kenarlarında yaşadığına inanılır. Al Karısı insanlara hizmet etmekten kurtulunca bir göle, akarsuya, kuyuya atlar; eğer arkasından kırmızı bir renk suyun üstüne çıkmazsa tekrar yer altındaki ruhlar tarafından kabul edildiği, eğer tersi olursa onun diğerleri tarafından insanlara hizmet ettiği, üstüne insan kokusu sindiği için öldürüldüğüne yorumlanır.


Iğdır’ın Tuz­luca ilçesinde yapılan bir derlemede Al’ın dişi olduğu, erkeğine de Kaus dendiği tespit edilmiştir. Ayrıca Al, Gavur ve Müslüman diye ikiye ayrılır: Gavur Al çocukları ıssız yere götürüp ya bir kayadan atıp öldürür ya da bırakıp gider; Müslüman Al ise yakalanabilir ve sıkıntıya düşen insana yardımcı olur.

Ağrı, Van, Hakkari, Muş ve Malatya çevresinde Alkızı, Al Karısı’nın ağıl, samanlık, su kenarla­rı ve ıssız yerlerde bulunduğuna ve destursuz buralara girilmemesi gerektiğine inanılır. Manisa’nın Karacaoğlanlı köyünde, kapının ağzına kazma kürek konur, bir şişin üzerine elma, portakal, üzerlik, çörek otu ve mavi boncuk, kırmızı kurdeleyle bağlanır ve loğusanın başına asılır.

Çukurova’da  lohusanın yatağının altına soğan, ayna, ta­rak, ekmek, bıçak, hamayli koyarlar . Lohusanın  yüzünü kırmızı bir örtüyle kapatıp yatağına iğne takarlar. Lohusanın bulunduğu yerdeki suların, su kaplarının ağzı kapatılır. Al Karısı’nın kuş şeklinde gelip, suya boncuk atacağına, o sırada çocuğun öleceğine inanırlar. Çuku­rova’daki Varsaklar arasında Al basarsa çocuğun ayyaş halini aldı­ğına, kendinden geçtiğine inanılır. Bunu önlemek için de herkesin bir odun getirip atmasıyla ateş yakılır ve ayyaş aşı pişirilir. Ayrıca Al basan çocuğun ardıç ağacının kovuğundan geçirilirse bu durumdan kurtulacağına inanılır. Al Karısı inanmalarına tıp ve psikoloji açı­sından bakıldığındaysa doğum sonrası depresyonuyla ilgili olduğu görülmektedir. Lohusa kadının doğumda kan ve sıvı kaybı, mikrop kapması doğum sonrasında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmakta­dır. Buna sevgi, ilgi, destek görememe de eklenince doğum sonrası depresyonu oluşmakta, çeşitli sannlar görülebilmektedir. Lohusalık döneminde Al Karısı’yla kurulan iletişim ve yaşandığına inanılan olaylarla ilgili pek çok örnek de yayınlanmıştır.

ASTRONOMİDE LİLİTH

Lilith astronomik açıdan  biri cisim, diğer ikisi birer soyut nokta olarak değerlendirilir. İlki 1181 nolu asteroit Lilith’dir. Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır. Güneşin etrafındaki turunu yaklaşık dört yılda tamamlar.

Diğer iki noktadan biri olan Dark moon yani Karanlık ay Lilith’in, Dünya’nın etrafında dolanan ikinci bir ay olduğunu savunanlar vardır. Dünya etrafındaki turunu yaklaşık dört ayda tamamlar.

Kara ay Lilith  yani black moon ise cisim değil, soyut geometrik bir noktadır. Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesi elips şekline olduğundan iki odak noktası vardır. Bu odak noktalarından biri Dünya, diğeri Kara ay olarak tanımlanır. Yörüngesel turu yaklaşık 9 yıldır.

ASTROLOJİDE LILITH 

Asteroit Lilith, Kara ay lilith, Karanlık  ay Lilith üç ayrı şekilde ele alınsa da ,  özünde hepsi  Lilith mitolojik sembolizmi kapsamındadır.

Lilith olumlu ifadesiyle kadın şamanları, spiritüelliği, yaratıcı gücü, verimliliği, dönüştürme gücünü, gizli ilimleri, bağımsızlık ve eşitlik için mücadele edenleri, feministleri, toplumsal yargılarla mücadeleyi, baştan çıkarıcı güzelliği,  erkek haritasında erkek ruhundaki kadın imgesini temsil eden animayı gösterir.
Gölge kullanımda  kişinin karanlıkta kalan, bilinmeyen gizli yönünü temsil eder. Satürn’le kavuşumu özellikle karmik evlerde bazı kaynaklarda büyüyle ilişkilendirilmiştir. Lilith ’in anahtar kelimeleri arasında etik olmayan ilişkilere girme, üç kişilik aşk ilişkileri , ihanet, cinsellik  ve cinsiyetle ilgili sorunlar  , rekabet ,otorite figürleriyle çatışma femme-fetallik, çocuk  hastalıkları  ve ölümleri ,reddedilme ve  bastırılmış  öfke , haksızlığa uğrama  ya da aşağılanma  , intikam, lanetlenme , çocuk düşmanlığı ya da anneliğin reddedilmesi , ilişkilerde üstünlük kurma isteği  , erkek haritasında ek olarak cinsel perhiz , aşktan ve reddedilmekten korkma  gibi  anlamlara sahiptir. Kişi gölge yanlarıyla yüzleşip , bu konularda farkındalığa vardığında ise büyük bir dönüştürme gücü verir .Akrep ve yengeç burçlarında ve ana akslarda özellikle 1-7 aksında , etkisini daha çok hissettirir .
Sembolleri : Baykuş, aslan,  lotus- zambak çiçeği, halkalı yılan ,sol el,uzun altın kızıl saçlar , kanat, şarap,ateş,dokuz köşeli yıldız, zehir , kehribar taşı , ,korkulu rüyalar ve hayaller, kırmızı ve siyah renk, boynuzlu başlık ,onbir rakamı , Huluppu Ağacı , diğer adıyla Hayat Ağacı, Kabala’daki adıyla Sefirot Ağacı , söğüt ağacı ,dua ve kutsama pozisyonu olarak kaldırmış olduğu ellerinde genellikle “ yaşam sembolü “ şeklinde algılanan iki halka .(Mısır’ın Ankh sembolünün aynısıdır ve ebedi döngüyü , iki sonsuzluğun birleşmesini sembolize eder)

Bir diğer  sembolü aynadır. Antik çağın dini anlayışında Afrodit’in aynası ilahların dünyasına bir geçiş olarak görülürdü ; oysaki tek Tanrılı dinlerde Lilith’in aynası Cehennem kapısı olarak algılanmıştır .Çarşamba ve cuma günleri ,

(R.Salomon Luria’ya göre Lilith , her çarşamba ve cuma günleri gecesi 18.000 iblisten oluşan büyük bir orduyla göklerde uçup insanlara zarar verirmiş , bu nedenle de o gün ve saatlerde evden dışarı çıkmak tehlikeli olurmuş .Her şeyden önce cuma günleri Afrofitin ‘de kutsal günüydü) gece, rüzgar, fırtına, yer olarak su kenarları, denizler, ıssız yerler, ağıl ve samanlıklar..

Korunma ritüelleri;  pazuzu tılsımı, Sanoi-Sanasanoi- Smengelef meleklerinin adını yazmak ya da söylemek  , albastı için dikenli gül, bıçak, hançer, annenin başına bağlanan kırmızı bez, anneyi yalnız bırakmamak, yorgana iğne batırmak, lohusa yatağının yanına süpürge koymak, çengelli iğne takmak,kapı ağzına kazma kürek koymak, şişin üzerine kırmızı kurdela ile elma, portakal , üzerlik, çörek otu , mavi boncuk bağlamak ve lohusanın başına asmak ,yine lohusanın yatağının altına soğan , ayna, tarak, bıçak, hamaylı koymak, yüzünü kırmızı bir örtüyle kapatıp yatağına iğne takmak, bulunduğu yerdeki suların ağzını kapatmak , ateş yakıp ayyaş aşı pişirmek, al basan çocuğu ardıç ağacının kovuğundan geçirmek …..

Burçlarda ve evlerde Lilith:

Koç
Ana Tema: Başarının gölgesi

Öncelikli Korku: Değersizlik korkusu

Kendini Yargılama: Yeterince iyi miyim?

Konular: Başarı, kimlik, içsel değeri ile ilgili sorular, özgüven ve değer
Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarının başarısı ve değeri, yaptıkları ve tamamladıkları şeylere bağlıdır

Hedefler: Kendini başkalarıyla karşılaştırma, kendi başarılarını başkalarının standartlarına göre ölçme, kendini bil ve özgüven inşa et
Manifesto: Koçtaki Lilith değerli olma ve değerli hissetme konularında yoğun bir arayışa işaret eder. Ancak çok derinlerdeki değersizlik duygusu bu arayıştaki tezatı oluşturur ve çoğunlukla iyi fırsatlar es geçilebilir. Hayatta sadece hak ettiğimizi düşündüğümüz şeyleri elde edebiliriz. Kendimizi değersiz hissettiğimizde bizim için iyi olacak insanları, işleri, seçenekleri kaçırabiliriz veya reddedebiliriz. Kendini sabote etme tavrı çoğunlukla görülür. Aynı zaman kendini başkalarına değerli gösterme ihtiyacı vardır ve bu çoğunlukla böbürlenme şeklinde ortaya çıkar. Koçtaki Lilith kendisini korur ve kendisine uymayan her türlü düşünce ve inanışı reddeder.
Lilith Gölgesini İyileştirme: Koçtaki Lilith içsel değersizlik düşüncesiyle yüzleşmelidir. Sadece doğduğumuz anda bile hayatın güzelliklerini hak etmiş oluruz. Eğer hepimiz birsek, hiç birimiz diğerinden daha az değildir. Hepimiz ilahi bir ışık taşırız ve hiç kimse istisna değildir. İyileşme, biz kendimizi evrenin çocukları olarak görüp, başarılı ve değerli olduğumuzu anladığımızda başlayacaktır. Bununla birlikte her türlü değerlendirmenin yüzeysel olduğunu anlayacağız. Kendimize değer vermekle en yüksek ve en iyi halimize ulaşacağız.

– Hak etmediğini düşündüğün yerin ne olduğunu değerlendir. Eğer sihirli bir değnek seni değerli kılsaydı, ne yapardın kendine onu sor ve o noktaya ulaşmaya çalış.
– Başarının görüntüsünün hayatındaki öneminin ne olduğunu kendine sor.
– Kendine, neyi her zaman kazanmaya çalıştığını sor. Bunun cevabını bulduğunda gerçekten onu isteyip istemediğine karar ver. Bu kadar çabaya der mi? Bu konularla ilgili tümden bir farkındalık yakalayamasan da en azından içsel dengene ulaşacaksın.
Boğa
Ana Tema: Güvenliğin gölgesi

Öncelikli Korku: Mahrum kalma korkusu


Kendini Yargılama: Ne kadar güvende olduğunu konfor seviyesi ile ilişkilendirmek
Konular: Güvende hissetmek için yeterince bir şeylere sahip olmak, aşırı tüketim, fiziksel güvensizlik konuları.Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarını tembel olmakla suçlamak eğilimi, özellikle para konularında sorumsuzluk, toplumsal değerlerle uyumsuzluk.
Hedefler: Boşlukları “şeylerle” doldurmamak, konfor bölgesinin dışına çıkabilmek
Manifesto: Boğa’daki Lilith, daha fazla şeye sahip oldukça daha rahat hisseder, bir başka deyişle kendini daha rahat hissettikçe daha çok güvende olduğunu düşünür. Yoğun bir rahat hissetme gereksinimi vardır, bunun nedeni de dünyanın güvensiz olduğuna dair genel hissiyattır. Boğa’daki Lilith, kendini güvende hissedeceği paranın, malın, mülkün biriktirilmesi ve harcanmasına ilişkin aç gözlü istekleri işaret eder. Ancak bunları ne kadar biriktirirse biriktirsin doldurmaya çalıştığı boşlukları bu şekilde dolduramayacağı açıktır. Bu sadece geçici bir süre için işe yarar, güvensizlik duygusu tekrar geri gelecektir. Bu korkuyu ortadan kaldırmak için yapmış olduğumuz tüm birikimler aslında ağırlık ve sorumluluklar yaratır ki bizim esas kaçınmaya çalıştığımız şeylerde bunlardır. Lilith’in bu noktada tatmin olma ihtiyacı vardır. Güvensizlik çok derinlerde hissedilir ve en büyük korku, başkalarının bu güvensizliği biliyor olduğu düşüncesidir.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Dünyanın tekinsiz bir yer olduğu gerçeği ile yüzleşmek gerekir. Önemli olan, bu gölge yönü nasıl iyileştireceğimize dair fikirleri bir araya getirmektir. Gerçekten kim olduğumuzu bildiğimizde kendimizi güvende hissetmek için farklı şeyleri biriktirmeye ihtiyaç duymayacağız. Var olan her şeyin ilahi bir plan ekseninde gerçekleştiğini kabul ettiğimizde artık dünya korkutucu bir hal almaktan çıkacaktır. Ne olursa olsun her birimizi kaynağımıza geri döneriz ve bu da aslında boğadaki Lilith’in aradığı şeydir.

– Boşlukları doldurmayı bırak. İlk başta bu çok rahatsız edici olacaktır ve kendini zamanın akışına bırakmış gibi hissedecektir. Mevcut durumda rahat olabilmek için hiçbir şey yapmamayı öğrenmen gerek. Bir şeylere daha fazla sahip olma, satın alma veya yemek ihtiyacı hissettiğinde bir kenara çekil, müzik dinle, oku veya istediğin başka bir şekilde bu duyguyu bastır. En rahatsız hissettiğin anda bunları uygularsan kendi iç dünyanı besliyor olursun ve dış dünyadan taleplerin azalır.

İkizler

Ana Tema: Onaylanmanın gölgesi

Öncelikli Korku: Reddedilme korkusu

Kendini Yargılama: Kendisini başkalarıyla nasıl karşılaştırdığı

Konular: Başkalarının kendisini onaylayıp onaylamaması

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarını bencil olarak yaftalama, doğru şeyi yaparken

başarısız olan insanlardan haz etmeme

Hedefler: İnsanların kendisinden hoşlanmasını veya kendisini istemelerini umursamamak, kendisini başkalarıyla mukayese etmemek, bireyselliğini ifade etmek.
Manifesto: Lilith İkizlerde olanlar, reddedilmekten hastalıklı bir şekilde korkarlar. Bu insanlar, başkalarını memnun eden kişilerdir ve insanların nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını merak eden kişilerdir. Bu gölge taraf başkalarının onayıyla ilgili olarak kararlar vermeyi ya da buna uygun bir şekilde hareket etme ihtiyacını işaret etmektedir. Başkalarının bizden istediklerini yerine getirme şeklinde yapmış olduğumuz şeyler ruha zarar vermektedir ve bu da bireysel yeteneklerin ifadesinde israfa yol açmaktadır. Başkalarının istediği şekilde hareket etmek, gerçek benliğini baskı altına almak demektir. Bu durum gerçekte kim olduğumuzu bulmaya hiç bir şekilde hizmet etmemektedir. Ayrıca insanlar bizi sevsin diye onlar için haddinden fazla şeyler yapmak son derece tehlikelidir ve bunun sonucunda da tükenmişliğe yol açabilir. Öte yandan bu durum potansiyel reddedilişlere karşı ani ve ciddi tepkiler doğurabilir. Çoğunlukla başkaları bizi reddetmeden önce biz onları reddetmeye yatkın olabiliriz. Lilith İkizlerde iken konusu ile ilgili olarak ya kendini çok erken konuda azadeder ya da o yolda uzun süre devam eder.

Lilith Gölgesini İyileştirme: İkizler’deki Lilith için başkalarının onayına duyduğu ihtiyaçla yüzleşmek gerekir. Her birimizin dünyaya sunacağı özel şeyler vardır. Önemli olan başkalarının bizi onaylaması değil, bizim kendimizi onaylamamızdır. Her ne kadar klişe gelse de İkizler’deki Lilith ile kendi kendimizi onaylamayı sağlamamız gerekir. Kendinin reddedilme noktasında olduğunu anladığında bunun sonuçlarının senin ruhunu gizlemediğini gördüğünde bu bölgeye sıkışmış olan kuvvetini tekrar kazandığını göreceksin. Bu gölge yön iyileştirildiğinde reddedilmeler bir olay olmaktan çıkar, çünkü içsel kabule ulaşılmıştır ve artık yetenekler dünyanın hizmetindedir.
– Nerede kendin gibi davrandığını gör.

– Zamanı ve kaynakları kullanırken ve karar verirken, kendine bunu kimin için yaptığını sor. Cevabın her zaman “kendim için” olması gerekir. Kendin için yaptığın her iyi şey başkaları içinde iyi olacaktır. Bu başkalarını unutacaksın anlamına gelmemektedir, bu, kendini denklemin içine koymak demektir. Bu gölgenin iyileşmesi için zamanını, enerjini ve paranı nasıl değerlendirdiğini  ve harcadığını dikkatli bir şekilde gözlemlemen gerekir. Bu durum özellikle enerjin dağıldığında veya yine başkalarının onayını aradığında görünür olmaktadır. Kendi ihtiyaçlarınla ilgili her türlü karar verme durumunda kendin ve diğerleri ile olan ilişkin arasında bütünleşme ve denge bulabilirsin.

Yengeç

Ana Tema: Desteğin gölgesi

Öncelikli Korku: Yüzüstü kalma korkusu

Kendini Yargılama: Kişi ne kadar destek görüyor, başkaları ona ne kadar destek oluyor, onun için neler yapıyor

Konular: Bağımlılık ve bağımlılığa neden olan şeyler

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): İhtiyaç sahibi olarak gördüğümüz kişilerden hoşlanmama eğilimi

Hedefler: Kendimiz için bir şeyler yapmak, bağımlı olmamak
Manifesto: Yengeçteki Lilith, kendisiyle ilgilenebilecek gücü olmadığı hissiyatındadır. Bu gölge başkalarına bağımlı olmayı ve olayları manipüle etme ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir. Bu şekilde kendimizi yalnız kalmama konusunda garantiye almış oluruz. Bu tür duygular, ilişkilerde öç almaya kadar gidebilir ve bu durumda diğerleri de bu konuda kendilerini sorumlu ve baskı altında hissedebilirler. Yengeçteki Lilith’te çoğunlukla başkaları için yaptığımız şeylerin taktir edilmediğini hissederiz. Başkaları tarafından destek görülmeme hissi, kişisel gelişmeyi engeller, kişisel ihtiyaçlar bizim tarafımızdan değil, başkaları tarafından belirlenir.


Lilith Gölgesini İyileştirme: Başkalarının desteğine duyulan bağımlılıkla yüzleşmek gerekir. Kendimizi unutmadan kendi desteğimizi sağlamamız gerekir. Bunun anlamı, kendimize bakmak ve ihtiyaçlarımız yönünde hareket etmektir. Kendi yeterliliğimizi ortaya koyacak eylemlerde bulunmak gerekir. Başkaları için yapılan işlerin karşılıksız olması gerekir. Bir bütün olma fikrine ulaşıldığında yüzüstü bırakılma hissi artık geçerli olmayacaktır ve ilişkiler doğal olarak bir denge kazanacaktır.

– Başkalarının senin için yapmasını istediğin şeyleri kendin için yapmaya başla. Bir şey istediğinde normalde bunu başkalarından talep etmek yerine git ve istediğin şeyi al. Küçük adımlarla başla ve yavaş yavaş daha büyük isteklerine yönel.
– Tek başına asla yapamayacağın bir şey yap. Kendin için daha fazla şey yaptıkça başkalarına bağımlı olma yönündeki bu gölgede dengeyi bulacaksın.
– İlerde sana destek olacak kişisel sistemini oluşturmaya başla.

Aslan

Ana Tema: Yönetmenin gölgesi

Öncelikli Korku: Değişim korkusu

Kendini Yargılama: Kazanılmış olan statü

Konular: Yönetme, durum, kibir, benmerkezcilik, kıskançlık

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Yararsız ya da bencil olarak tanımladığı kişilerden haz etmemek

Hedefler: Başkalarının yeteneklerini ve güçlü yönlerini ifade etmek, değişimin getirdiği fırsatları ifade etmek, kıskançlık duygusunu ortadan kaldırmak
Manifesto: Aslandaki Lilith egoya saldırır. Benmerkezciliği ve kibri işaret eder. Bu konumda çoğunlukla bencil olmakla suçlanırız, çünkü aslında tüm dikkatimiz hayattaki pozisyonumuzu etkileyen her türlü olaya yönlenmiş durumdadır. Buna karşıt olan her türlü fikir hemen uzaklaştırılır. Değişim korkusu, mevcut durumu kaybetme korkusuna dönüşür. Mevcut sistemi korumaya yönelik katı müdaheleler veya düşünce tarzları çok görülür ve tükenmeye yol açabilir.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Aslandaki Lilith’de, birşeyleri sınıflama ve belirleme ihtiyacı ile yüzleşmek gerekir. Gerçekte hiyerarşi yoktur, her şey tektir. Değişim evrenin doğası gereğidir ve bu, büyüme ve gelişme için bir fırsat sunar. Her birimizin bir rolü vardır ve burda anahtar, hiç bir şeyin sabit kalmadığını bilerek bu akış içerisinde kendimizi konumlandırmak ve gerektiğinde bazı durumlarda liderliği ele alabilmek ya da bu durumların götürdüğü yere gitmektir. İlahi düzenin hiç bir zaman tehdit altında olmadığını hatırlamak son derece önemlidir.

– Başkalarına verici ol. Aslandaki Lilithin, manevi yükseliş için inanılmaz bir kapasitesi vardır.
– Yeni durumlarla karşılaştığında, bu duruma muadil olmuş kişilerin gcünü nasıl arttırabileceğini düşün, onları önemli hissettirmek için ne yapabilirsin. Kendinden bir parçayı bir başkasına nasıl verebileceğini düşün.

– Başkalarıyla birlikteyken onların en özel yönlerini keşfetmeye çalış ve bu keşfettiğin yönü onlarla paylaş.

– Yeni şeyler dene. Bazı şeylerin düzenlerini değiştirerek gölgeni iyileştirebilirsin.
Başak

Ana Tema: Becerinin gölgesi

Öncelikli Korku: Başarısız olma korkusu

Kendini Yargılama: Ne kadar çalıştığı, ilerlediği veya düzelttiği

Konular: Yetersiz olma hissi, kişisel eleştiri

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarının yeterli performans göstermediği ya da yetersiz olduğu hissi

Hedefler: Hatalara yada başarısızlıklara yoğunlaşmamak, abartılı davranmamak, her şeyi düzeltmek konusunda sorumlu hissetmemek.

Manifesto: Başaktaki Lilith hataları bulur ve onları içselleştirir. Bu gölge yön başta kişinin kendisi olmak üzere kronik bir memnuniyetsizliğe işaret eder. Bu görünümde kendi hakkımızda olumlu hislere sahip olmakta zorlanırız. Bununla birlikte yeterince iyi olmama duygusu içsel dengesizliğin kabarmasına neden olur. Başaktaki Lilith, yeteneklerimizle mücadele içinde olmamıza neden olurken her aşamada kendimizi ispat etme ihtiyacına da sebep olur. Çok sıkı çalışmamıza rağmen ağaçlardan oluşan bir ormanı görmekte sıkıntı yaşayabiliriz. Detaylar üzerinde çok fazla çaba harcayıp, başkalarına ve kendimize hata yapmadığımızı kanıtlamak isteriz. Bu gölge, aslında kendini cezalandırma ile ilgilidir.


Lilith Gölgesini İyileştirme: Başaktaki Lilithte, hata bulma ihtiyacı ile yüzleşilmesi gerekir. Hiç bir şekilde mutlak doğru ve yanlış olmadığını anladığımızda iyileşme başlar. Her türlü yeteneğin, bizim için farklı bir katkısı vardır. Bu gölgeyi iyileştirmek için, hataların aslında bir illüzyon olduğunu anlamak gerekir. Lilith Başakta iken anlamamız gereken en önemli şey ruhtan ayrılma duygusunun bizim hatamızmış gibi yorumlamamızdır. Herkeste ruhsal kopukluklarla ilgili hissiyat vardır ama Başaktaki Lilith bunu kişiselleştirir. Neden hatalı hissettiğimiz, bunun temelini oluşturur. Bu gölgeyi iyileştirmek için belli bir noktaya kadar çaba harcamayı kabul etmemiz gerekir. Bu duygu aslında hayatın fiziksel deneyimlerinin bir ürünüdür

– Nerede başarısız hissettiğini anla, daha dikkatli baktığında başarısızlığının nedenini gör. Bu gerçekten senin suçun muydu, gerçekten yapabileceğin daha fazla şey var mıydı, kendini ve başkalarını, daha iyisini yapamadığı için affedebiliyor musun?
– Başarısızlıklardan sonra yoluna devam edip bu da farklı bir deneyimdi şeklinde düşünebiliyor musun? Zaman, başarısızlığın algısının değişimi üzerine bir testtir. Olayların sonuçlarından çok kazandığın deneyimlere yoğunlaştıkça bu gölge iyileşecektir.

Terazi

Ana Tema: Mükemmeliyetçiliğin gölgesi

Öncelikli Korku: Yalnızlık ve izole olma korkusu

Kendini Yargılama: Kişisel hatalar sert bir şekilde yargılanır

Konular: Mükemmeliyetçilik, gerçek dışı beklentiler, sınırlarla ilgili konular
Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarını eleştirmek, özellikle olayların ortaya nasıl çıktığını eleştirmek

Hedefler: Her şeyin mükemmel olamayacağını kavramak, yalnızken de rahat hissetmek, sadece siyah ve beyazı değil, gri tonları da görmek, çok yargılayıcı olmamak

Manifesto: Terazideki Lilith, kusursuzluğa önem verir, başta kendisi olmak üzere, her şeyin ve herkesin yüksek standartlara sahip olmasını ister. Bu gölge ideal olanın peşinden gider ve ruhtan ayrıldığını hisseder. Terazi Lilith, yoğun bir kişisel yargılamayı ve bünyeyi kabul edilebilir ya da edilemez parçalara bölünmeyi işaret eder. Bu gölge, sınırları bozar ve her şeyi onu mükemmel hale getirmek için çabalar, mükemmeliyeti arar. Bu durum, sonu gelmeyen hayal kırıklıklarına neden olur ve ilişkilerde bölünmeler yaşatabilir. Bu mükemmeliyetçilik arayışı herkes için rahatsız edici bir durum oluştursa da, özellikle Lilith Terazide iken, kendimizi bu süreç nedeniyle yorgun hissettiğimizden ya da zamanımız olmadığından yakınırız. Tereddüt ve kendini bazı şeylerden yoksun bırakmak, bu gölgenin en temel özellikleridir.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Terazi Lilith’te, yargılama ihtiyacı ile yüzleşmek gerekir. Bu gölge, insanın karanlık yönünü yargılamak için çıktığı yolculukla güçlü bir şekilde bağlantıdadır ve bunun sonunda yeniden doğuşla tümüyle yeni bir yol ortaya çıkar. Bu yolculuk aslında neyin gerçekten değerli olduğunu bulmaya dair bir yolculuktur. Sevginin gerçekten en değerli olan tek şey olduğunu görebildiğimizde bölünme veya ayrılmak yerine, bütünleştiğimizi göreceğiz. Bu şekilde sadece bazı kısımları değil, tüm parçaları sevmeye başlayacağız. Her şeyin birbiri ile bağlantıda olduğunu anladığımızda bu ayrılma korkusunun bir ilüzyon olduğunu göreceğiz. Bu mükemmeliyet gölgesinin iyileşmesi, materyal dünyanın ideallerinin gitmesine izin vererek, kendimizin ve başkalarının içsel mükemmeliğini görmekle alakalıdır.
– Kendi değerlerini değerlendir. Başkalarını eleştirirken kendine de aynı şeyden hoşlanıp hoşlanmadığını sor, kendini diğer insanlardan nasıl ayırdığını incele, gerçekten bazı yönlerini diğerlerinden ayırmaya ihtiyacın var mı?
– Kendini eleştirmeye başladığında, durumunla ilgili değerli bir şey bulmaya çalış. Kendinin ya da diğerlerinin görünüşte mükemmel olmadığını hissedebilirsin ama meydana gelen her türlü şeyin değerli olduğunu da fark edebilirsin. Değerleri bulmaya yönelik çabalarla bu gölgenin mükemmeliyetçilik ideali iyileşecektir.

Akrep

Ana Tema: Ölümün gölgesi

Öncelikli Korku: Kaybetme korkusu

Kendini Yargılama: Kişinin ne kazandığı ile ilgili

Konular: Kazanmaya karşı kaybetme, ölüm ve bitişlerle ilgili konular
Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Başkalarını kurtarmak

Hedefler: Her zaman kazanmak zorunda olmamak, bir şeyleri nasıl bitireceğini öğrenmek, kurtarmak zorunda olmamak, çok fazla mücadele etmemek
Manifesto: Akrepteki Lilith, koruma, yardım, kurtarma ya da kazanma konularında abartıya kaçabilir. Bu gölgenin en gözde ödülü zor olanı kazanmaktır. Akrepteki Lilith, dipsiz bir kuyudaki umutsuz tırmanma çabalarını işaret eder. Hayat boyunca düşen ya da kaybolan şeylere tutunuruz, gündelik hayat çoğunlukla derinleşen kayıp duygusunu engellemek için kazanılacak savaşlar olarak görülür. En basit olaylar bile ne kazanıldığı ve ne kaybedildiği üzerine yargılanır. Akrepteki Lilith, çok yoğun bir huzursuzluğa neden olacak bir enerjiye sahiptir. Çoğunlukla yardım ihtiyacı olan insanlara çekiliriz ve bu yardım dolaylı da olsa kendimizi de kurtarmak anlamına gelir.
Lilith Gölgesini İyileştirme: Akrepteki Lilith’te, mücadele ihtiyacı ile yüzleşmek gerekir. Hiç bir şey gerçek anlamda kaybolmaz, gerçekte ölüm yoktur, sadece başka bir forma geçiş vardır.  Kazanabileceğimizi kanıtlamak için ya da bazı şeylerin bitişini engelleyebilmek için çok fazla mücadele etmek gerekmez. Minnettarlık ve teslimiyet, kayıplara yoğunlaşmaktan sevgiye yoğunlaşmaya imkan verir. Maddesel değerler yok olur ama sevgi sonsuza dek devam eder.

– Kayıplarınla da rahat ol. Önemli olan çok fazla bağlanmış olsan da bazı şeylerin gitmesine izin vermektir.– Enerjini en çok nereye harcadığını incele, bu sadece savaşı kaybetmek mi? Dolaylı bir şekilde kayıplarla mücadele etmek yerine bilinçli olarak vazgeç ve bunun seni ne kadar rahatlatacağını hayal et.

– Küçük şeyleri bitirerek pratik yap ve kurtulamayacağını gördüğün şeylerde bir adım geriye çekil. Bunu yaptığında seni bekleyen şeyleri göreceksin ve çok şaşıracaksın. Bunları görememen normal, çünkü onlar seni beklerken, sen başka şeylerle meşgulsün. Bu ölümün ve bitişin doğasındadır. Bunlar her zaman doğum ve yeni başlangıçlar anlamına gelir.

Yay
Ana Tema: Gerçeğin gölgesi

Öncelikli Korku: Anlamsızlık korkusu

Kendini Yargılama: Niyet ve motivasyona bağlı yargılama

Konular: Gerçek ve dürüstlükle ilgili konular

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Saf ya da yalan söyleyen insanlardan haz etmeme
Hedefler: Net cevaplara sahip olmak zorunda olmamak, sıradan olana tolerans göstermek, kanıta ihtiyaç duymamak

Manifesto: Yaydaki Lilith, doğruluk kavramıyla ilgili olan yoğun ilişkiyi işaret eder. Her konudaki üstün doğruyu sezme ihtiyacı vardır, bu da bitmek bilmeyen sorgulamaya neden olur. En önemlisi, insanların bize doğruyu söylediklerini hissetmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü bize söylenen şeylere otomatik olarak inanmayız. Beraber olduğumuz kişiler her zaman doğru söylediklerini kanıtlama ihtiyacı duyarlarsa ilişkiler strese girebilir. Yanılgı konuları, çoğunlukla hayatımızda rol oynar ve olasılıkla da bu yanılgıların kurbanı olunur. Bizim hayatımızın amacının sorgulanmasından çok hayatın amacı bu gölgeyi ifade eder. Bir şeylerin durma noktasına geldiği hissiyatı tolere edilemez.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Yaydaki Lilith’de, arayışa devam etme ihtiyacı ile yüzleşmek gerekir. Bazı noktalarda kişi sadece inanmalıdır. Bunun sonucunda gerçeği arayış her şeyin bir olduğu gerçeğine dönüşecektir. Anlamlı olan nedir? Anlamlı olarak seçtiğimiz şey ne olursa olsun anlamlıdır. Bu gölge yön, her birimizin aslında gerçeğin bir yorumu olduğunu idrak ettiğimizde iyileşecektir ve üstün gerçekliği bulma ihtiyacı ortadan kalkacaktır.

– Hayatın anlamını oluşturabilmek için, sorumluluk örtüsünü kaldırmak gerekir. Anlamlılık, gerçekten neyin önemli olduğu değerlendirildiğinde bulunur. Sizin için anlamlı olan nedir? Bu soruya cevap bulduğunuzda gerçeği yaratmış olacaksın ki bu da sana göre olan gerçek olacak. Hayatını, kendi doğrularını bulmaya adamak, gerçeğin hiç bir şekilde var olmadığına inanan bu gölgeyi iyileştirir.

Oğlak

Ana Tema: Kontrolün gölgesi

Öncelikli Korku: İhmal edilme ve kabul görmeme korkusu

Kendini Yargılama: Birinin nasıl bir duruş gösterdiği

Konular: Kontrol konuları, dikkat çekme tavrı

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Otoriteye, gösterişe ve dikkat çekmeye çalışan insanlara karşı negatif reaksiyon, kendisine ne yapacağı söylendiğinde isyankar olmak
Hedefler: Kontrol altında tutulmadığında rahat olmak, tek başına ayakta kalmak
Manifesto: Oğlaktaki Lilith, olayları kontrol etme ihtiyacına işaret eder. Bu gölge hüküm sürdüğünde daha talep kar olma eğilimindeyizdir. Her türlü dikkati üzerimize çekebilmek için, aşırı güç sarf edebiliriz. Bazı şeylerin nasıl olması gerektiğine dair son derece belirgin fikirlerimiz vardır ve diğer insanlar çoğunlukla bizim isteklerimizin gücüne tahammül edemez. Çoğunlukla insanlar sunduklarımızı kabul edene kadar ya da fikirlerimizin en iyisi olduğu konusunda hemfikir olana kadar pes etmeyiz. Bu kabul görmeler, bizimle beraber uzun yollar katederler ama öte taraftan ihmal edilme duygusu da bizimle beraber yol alır ve özellikle bu konularda Oğlak Lilith’in çok geniş bir hafızası vardır. Bizim isteklerimize boyun eğmesi için başkalarının özgür iradesini zayıflatmaya kalktığımızda ilişkiler zarar görür. Bunun sonucunda ilişkiler sıkıcı bir hale gelerek hayata keyif veren kıvılcımlar tümüyle söner. Biz her şey için çok çabalarız ve aynı çabayı diğerlerinden de bekleriz.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Oğlaktaki Lilith’te, neyi kontrol etmeye çalıştığımızı incelememiz gerekir. Aynı zamanda aradığımız şeyin ne olduğunu kendimize anlatmamız gerekir. Bunu yapabildiğimizde artık başkalarının bizim istediğimiz şeyleri takip etmesini istememize ihtiyacımız kalmaz, çünkü zaten ihtiyacımız olan şeye sahibizdir.
– Kendi yolunun nereye gitmesini ihtiyacın olduğunu incele, kendini dikkatli bir şekilde gözlemle, insanlara neyi, ne zaman ve nasıl yapmaları gerektiğini söylüyor musun? İnsanların kendi işlerini kendi istedikleri şekilde yapmaları üzerine pratik yapmalısın
– İnsanlara ne yapmak istediklerini sor ve bunu yap. Her şey için sorumlu olmama hissinin keyfini çıkar. Özgürlük, spontane olmak ve keyifli duygular emin olmanın getirdiği baskıyı ortadan kaldıracaktır.

Kova

Ana Tema: Gücün gölgesi

Öncelikli Korku: Güçsüzlük korkusu

Kendini Yargılama: Kişinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik sahip olduğu güç

Konular: Güç konuları, güç savaşları

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): Zayıf ve disiplinsiz insanlardan haz etmeme
Hedefler: Yardım istemeyi öğrenmek, başkaları üstünde güç uygulamamak
Manifesto: Kovadaki Lilith, çoğunlukla güçlü bir yalnızlık hissine işaret eder. Genellikle içimizdeki yoğun gücün farkındayızdır ve bir şekilde bundan korkarız. Yeteneklerimizin sınırı dehalıktır ve bu bize dikkate değer otorite havası verir. Son derece güçlü ve çeşitli yeteneklerimiz bazı şeyleri geliştirmek için kullanılabilir ya da diğerlerini ezebiliriz. Kovadaki Lilith rekabet gücüdür ve devam etmekte olan mücadelede başkalarını domine etme tutkusudur. İnsanlar üstünde duygusal ve entelektüel açıdan güç kullanmak son derece basittir. Etik değerler ortaya çıkabilir, çünkü genelde kendi sınırlarımızı test etmeye yatkınızdır. Kendimizi güçsüz hissettiğimizde toplumdan izole olmaya çalışırız ki insanlar bizim zayıf olduğumuzu görmesinler. Kendi yarattığımız bu hapishane içsel şiddeti içerir çünkü güçlü olamadığımız için en acımasız eleştiriyi kendimize yaparız.

Lilith Gölgesini İyileştirme: Kovadaki Lilith’te, başkalarının üzerinde güç uygulama eylemiyle yüzleşmek gerekir. Her birimizin birbiriyle bağlantıda olduğunu anladığımızda kimsenin bir başkası üzerinde güç kullanmaması gerektiğini anlarız. Herkesin zaman içinde değişen güçlü ve zayıf yanları vardır. Kovadaki Lilith’in sahip olduğu ekstra güç, kollektif faaliyetlere doğru parlak fikirler ve yaratıcılık yönünde tekrar düzene girmelidir. Bu gücün boşa harcanmadan doğru yönlendirilmesi gerekir. Gücün paylaşılması konusuna yoğunlaştırdığında bu, fayda getirecektir.


– Başkalarını eleştirirken kendi gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incele. Başkalarından faydalanıyor musun? Yada ihmal ettiğin, eleştirdiğin, zorladığın kişi sen misin?

– Sahip olduğun güçle ne yapmak istediğini kendine sor. Bu soruyu cevaplaman çok önemli. Gücünden mi yoksa güçsüzlüğünden mi daha çok korkuyorsun? Kişisel gücünün bileşenlerini ayırt ettiğinde bu gölge iyileşmiş olacaktır.

Balık

Ana Tema: Güvenin gölgesi

Öncelikli Korku: Zaafiyet korkusu

Kendini Yargılama: Kişinin duygularının ne kadar stabil-dengede olduğu

Konular: Güven konuları

Yansıma Etkisi (Projeksiyon): çok iyi gözüken insanlara güvenmeme ve onların birşeyin peşinde olduğunu düşünmek

Hedefler: Uygun insanlara karşı duvarlarını kaldırmak, kendin için neyin iyi olduğunu ayırt etmek, başkalarına olduğu kadar kendine yoğunlaşmak
Manifesto: Balıktaki Lilith, hassas bir kalbe sahiptir. İnsanların bu yönümüzü keşfetmeinden korkarız çünkü bunu bize karşı kullanabilirler. İnsanları ve olayları, bizi kırma potansiyeline sahip oldukları şeklinde yargılama eğilimimiz vardır. İnsanlara açılmakta ve özelimizi paylaşmakta güçlük çekeriz. Başkalarına güvenmek çoğunlukla zordur ve kendimizi güvende hissedene kadar onları test ederiz. Bu gölge çok belirgin şekilde görünebilir (Duygusal duvarlar), aynı zamanda üstü örtülü olarakta görülebilir (Her ne kadar yüzeyde çok açık görünse de, daha detaya indikçe bağlanma konuları ile ilişkilidir). Öte yandan güven oluşmadan da bağ kurabiliriz. Bu gelişmemiş güven yıkımlar ve hayal kırıklıklarıyla bizi karşı karşıya bırakabilir. Bu şekilde, yoğun yakınlık duygusuna erişemediğimiz için güvenle ilgili dalgalanmalar hissedebiliriz. Ruhtan ayrı düşme hissi Balık Lilith’te sabit bir durumdur ve burda ve şu anda olmasını istediğimiz yoğun arzular duygusal bağımlılık, “şeylere” bağımlılık ya da kendimizle ilgili konulardan kaçıp başkalarına yoğunlaşmak olarak ortaya çıkabilir.
Lilith Gölgesini İyileştirme: Balıktaki Lilith, korunma duvarlarını oluşturma isteği ile yüzleşmelidir. İşin aslı insanlar bilerek yada bilmeyerek bizi kırabilirler. Güvenebileceğimiz insanlara güvenmeyi öğrenmemiz gerekir. Genellikle bu insanlar en fazla vakit geçirdiğimiz fakat daha az açıldığımız kişilerdir. Kendimizi bir adım geride tutma ihtiyacımız olabilir, ancak bu kendi ruhumuza yapabileceğimiz en büyük suçtur çünkü özümüzde ruha yakınızdır ve diğer insanlarla paylaşabileceğimiz çok şey bulunmaktadır. Her türlü saldırıya karşı ayakta durabileceğimize inandığımızda bu gölge iyileşecektir.

– Kendini en çok ne zaman zayıf hissettiğini kendine sor. Hangi durumlarda kollarını göğsünde kavuşturup kendini kapatıyorsun? Gerçekten gizleyip ya da açığa vurduğun sen-kimliğin nedir?

– Fiziksel, düşünsel, ruhsal ve duygusal anlamda en çok kime açıldığını düşünüyorsun? İnsanlara duyduğun farklı güven seviyelerini anlamak önemlidir ve bu noktada duyduğun güveni dürüstçe değerlendir. Güven gölgesini dengelemek ve insanlara duyduğun güvensizliği görmek için insanların senin gerçekten kim olduğunu görmelerini sağlamalısın.

1.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölge yöndeki en büyük mücadele alanı kendimizi nasıl hissettiğimizle derinden alakalıdır. Gölgenin temelinde kişisel enerjimizi nasıl kullandığımız, bizi motive eden faktörler ve genel durumumuzdur. Kişisel görüntümüz yada insanlara nasıl göründüğümüz bunun temelini oluşturur. Eğer gölge yön yoğun bir kontrol altındaysa genel tavrımız bunu güçlü bir şekilde yansıtır. Lilith’in bu konumu yoğun bir şekilde kişi ile ilgilidir ve gölge yönler hayatımızı derinden etkilemektedir.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye büyük bir kişisel enerjiye işaret eder. Bu enerji düzeyi şifacıların ve son derece yaratıcı bireylerin oluşmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde çok büyük başarılara imza atıp, negatifleri pozitife çevirebilecek esrarengiz yeteneklere sahip olabiliriz.

2.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölgenin yaşandığı en büyük mücadele alanı kendimizi ne kadar güvende hissettiğimizle alakalıdır. Finansal konular bizi rahatsız etmektedir. Bu gölge yön duygusal ihtiyaçlar ve maddesel ihtiyaçlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Partnerle olan ilişkileri güven meselelerine dönüştürür. Gölge yön bizim değer sistemimize dayanmaktadır ve garip davranışlar sergilememize sebep olabilir.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye cömertlik, başkaları ile olan ilişkilerde rahatlık, insanlarla uzun soluklu ve anlamlı ilişkiler kurmaktır. İnsanlar bizimle vakit geçirmekten keyif alırlar ve bizi sadece etkileyici değil aynı zamanda rahatlatıcı bulurlar.

3.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölgenin neden olduğu en büyük mücadele alanı kendimizi ifade etmekle ilgilidir. Gölge yön katı tavırlarımız ve bizde sıkıntı yaratabilecek güçlü yargılara dayanmaktadır. Bazı zamanlarda hayatın hangi yönüne doğru ilerleyeceğimize dair kafa karışıklıkları olabilir. Gençlik yıllarımızda bunun etkilerini çok fazla görürüz. İlerleyen zamanlarda ise gidilecek yol daha net belirlenmiş olur. Kardeşlerle olan sorunlar ilerleyen yaşlarda da kolay kolay geçmez.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye gözlem ve iletişimdeki üstün yeteneklerdir. Bu yetenekler birçok farklı yerde kullanılabilir. Özellikle bazı durumları kavramadaki duyarlılık hayatınızda büyük avantajlar sunar.

4.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı köklerimiz ve evimizle ilgili konulardır. Gölge yön ev vurgusunun çok öne çıkması, eve ve köklere bağlılık ve derin hislerle ilgilidir. Bu konumda başta anne olmak üzere ebeveynlerle ilişkiler zordur. Özellikle ebeveynler güçlü bir ev sunmamışsa. Burada geçmişe çakılı kalma, unutamama ve affedememe eğilimi vardır.

Hediyeler: Gölge yönün sunduğu hediye, sadece hassas olma değil aynı zaman diğer insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir. Birine tam anlamıyla güvendiğimizde o insanın mutlu olması için elimizden geleni yaparız ve bu da bizi istisnai bir partner kılar.

5.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı hayatın tadını çıkartma kabiliyeti ile ilgilidir. Bu gölge, keyifli anları takip etmekle ilişkilidir fakat bu anları bulmak son derece zordur. Bu konuda çok fazla risk almaya yatkınızdır. Ayrıca babayla ilgili konular da bu görünümde yer alır. Baba olmayabilir veya ilgisizdir özellikle bu evde Satürn etkisinde ise… Bu gölge yön aynı zamanda çocukları da ifade eder. Bu konu, çocuk istemek, çocuk sahibi olmamak veya çocuklarla ilgilenmemek anlamına da gelir.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye dirençtir (mukavemet). Ne kadar hayal kırıklığına uğramış olursak olalım çok zor çökeriz. Problem çözme ve liderlik konularında yetenekliyiz, değişikliklere kolay adapte oluruz ve düşünce sistemini çok rahat değiştirebiliriz.

6.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı sağlık ve çalışma konularıdır. Bazı zamanlarda çalışanlarımız veya bizim çalışma performansımızla ilgili olarak insanların algısı konularında problemler yaşanabilir. Bu gölgenin temelinde sahip olduğumuz kişisel disiplin yatmaktadır. Düzensiz olmakla suçlanabiliriz, ya fiziki anlamda kendimizi ihmal edebiliriz ya da çok fazla sağlık konularına takabiliriz.
Hediyeler: Bu gölgenin sunmuş olduğu hediye farklı şeyler arasındaki bağlantıyı görebilme yeteneğidir. İnsanların işine yarayabilecek her türlü bilgiye sahip olabiliriz.

7.Ev:

Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı ilişkiler ve bağlanma konularıdır. Gölge yön, biran önce karşılıklı tatmin sağlayacak ilişkilerin peşinden gider fakat bu tür ilişkilere çok az rastlanır. Ayrıca insanlar bizden faydalanmaya çalışabilir hatta bu ihanet noktasında olabilir. Çoğu zaman hayat adaletsiz gelebilir ve diğerleri de bununla hemfikirdir. Bunun yanı sıra bağımlılık yada ihtiyaç duyma konuları ortaya çıkabilir.

Hediyeler: Bu gölgenin hediyesi, en küçük şeylerde bile güzellikleri görme ve yaratma kabiliyetidir. Kişi yada olaylarla iligili durumlarda dengeyi bozan ve eksik olan şeyleri kolaylıkla görebilmek ve düzeltmeye çalışmak yeteneklerden biridir. Bu yetenekler birçok farklı durumda kullanılabilirler.

8.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı ölüm, yatırım, miras ve cinselliktir. Burası Lilith için en zor evdir. Gölge yön kayıpları temel almaktadır. Gerçekte burada hayatımızın büyük bir kısmının kayıplardan oluştuğunu hissedebiliriz.
Hediyeler: Bu gölge yönün sunduğu hediye, yüzeyin altını görebilme kabiliyetidir. İnsanların gerçek niyetlerini çok çabuk anlayabiliriz. Sahip olduğumuz bilgelik ve irfan yakın olduğumuz kişiler için son derece faydalıdır.

9.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı hayat felsefesi, din, maneviyat, yüksek öğretim, yasalar ve genel anlamdaki dünya görüşümüzle ilgilidir. Gölge yön ahlaki değerlerle son derece ilgilidir. Çok güçlü yargılarımız vardır ve bu konularda başkalarıyla tartışmaya girebiliriz. Kendimizi diğer insanlardan ya da kendimizden kopuk hissedebiliriz. Hatta etrafımızdaki dünyadan kendimizi tümüyle soyutlayabiliriz.

Hediyeler: Bu gölge yönün sunduğu hediye bir çok farklı alanda kullanabileceğimiz entelektüel bilgi birikimimizdir. Bilgi birikimimiz çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır ve bu şekilde çok farklı insanlarla bağlantı kurabiliriz.

10.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı tutku, otorite, sosyal statü ve sorumlulukla ilgilidir. Gelenekler ve ailevi zorunluluklar bizim için önemlidir. Bu gölge yön görev sorumluluğu ve yüksek isteklerle ifade edilir. Ayrıca hayattaki ilerleyişimizi başkalarıyla karşılaştırırız. Yüksek standartlarımız ve beklentilerimiz vardır. Bu durum insanlardan çok fazla şey talep ettiğimiz taktirde ilişkilermizi zora sokabilir.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye dayanma yeteneğimizdir. Taşıyabileceğimizden çok daha fazla yükü üstlenip yoğun bir şekilde çalışabiliriz. Söz verdiğimizde sözümüzü tutmak için tüm gücümüzü kullanabiliriz.

11.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı umutlar, istekler ve hayallerle ilgilidir. Bu gölge yön, kollektif bilinç içerisinde almış olduğumuz pozisyonu göstermektedir. Diğerlerine karşı ben başlıklı konular bizi tanımlar ve çoğunlukla bencil ya da ben merkezli olmakla suçlanırız. Değişim bizim için uğraşılması zor bir konudur.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye insanları bir araya getirme kabiliyetidir. Doğal bir ilişkiler ağı kurma yeteneği vardır. Etrafta ilgi çekici insanlar olarak tanınırız ve gerçek yenilikçiyizdir.

12.Ev:
Mücadele Alanı: Bu gölgedeki en büyük mücadele alanı bilinçaltı motivasyonları, bağımlılık, kurumlar ve düşmanlardır. Bu gölge gizli olan her şeyle ilgilidir. Kendine has doğası nedeniyle Lilith burada gizlidir ve bu bölgeyi zor anlaşılır hale getirir. Bazı noktalarımız bir çok kişi tarafından bilinmez. Duygusal acılar çeksek bile bizi yakından tanıyanlar hariç kimse durumumuz hakkında bir şey bilemez.
Hediyeler: Bu gölgenin sunduğu hediye insanlarla empati kurma yeteneğidir. Kendimize veremediğimiz birçok şeyi diğer insanlara kolaylıkla verebiliriz. Karmaşık işlerle uğraşan anlaşılması zor insanlarız.

Bütünün hayrına olması dileğimle ..

Aslıhan K . ( Astrodata)

Yararlanılan kaynaklar

:Lilith -Vera Zıngsem

Ana Tanrıça Şeytan -Elvin Azar Sümer

Türk mitolojisi -Bahattin Uslu

Mitolojide çocuk katili kadınlar -Cemile Akyıldız

Günümüzde lohusalıkta devam eden albastı ve kırklama uygulamaları –

Yard.Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT* Araş. Gör. Dr. Aytül HADİMLİ** Prof. Dr.

Ümran SEVİL*

*E.Ü.Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği AD. **E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

Kabala ve Goetia-O.Güven

Laura Walker’ın The Astrology of the Black Moon – A Guide to Healing the Shadow Side kitabından Lilith’in burçlarda ve evlerdeki etkisi. ( Çeviri B .Ceylan )

Bu yazı, sechaber için yazılmıştır.

error: Content is protected !!