Element Bilgileri

Element kavramının çok çok daha eski çağlardan beri bilinmesine rağmen astrolojiye,  her şeyin kaynağı olan dört elementi M.Ö. 475 yılında anlatan Agrigentumlu Empedokles’dir, Empodokles hiç bir şeyin yok edilemeyeceği (ya da yaratılamayacağı), yalnızca başka şekle dönüştürülebileceği fikrini bulan kişidir.

Astrolojide dört element vardır. Ateş, su, hava, toprak. Bu elementlerin özellikleri aşağıdaki gibidir

Ateş: Ateş elementi yayılma ve genişleme prensibini güder. Hareketlilik, parlaklık, sıcaklık, canlılık bu elementin mizacıdır. Dışa dönük faaliyetleri içerir. Ateş elementi, diğer elementler arasında bir aracı görevindedir.  Rengi kırmızı ve cinsiyeti erkektir.  Ateş burçları dürüstlüğün sembolüdür. Bu kişiler doğru bildiklerini uygulayan ve dürüstlük ilkelerine önem veren tiplerdir. İnsanlarla olan iletişimleri mertçedir. Erdemli insanlar olarak bilinirler. Savaşma duygusu onlara hiç ters gelmez. Atılgan kişilerdir ve cesurca davranışlarıyla kavgacı ve savaşçı özellikler gösterirler. Genellikle ısrarcıdırlar ve kendilerine güvenleri tamdır. Dirençleri ve hırsları da güçlüdür. Ayrıca tehlikeyi de severler. Ateş burçlarının yapıları ruhsaldır. Fiziksel enerji ve hayati güçlerinin mükemmel olduğu bilinir. Ateş burçlarının duygusal yapısı hedefine dayalı bir özelliğe sahiptir. Bu kişiler ilgilendikleri her şeyde kazanmayı veya en iyi olmayı isterler. Agresif ve bencildirler. Gösterişi severler ve gösteriş yaparken de çok mutlu olurlar. Bu gurubun kötü taraflarından biri de aldatmaya olan yatkınlıklarıdır. Kararlı kişiler olmaları intikamcılığı da yanında getirir. Kızdıklarında, intikam almak için her türlü eyleme başvurabildikleri söylenebilir. Dilleri de sivridir. Bazen da insanları kızdıracak şeyler yapabilirler. Çabuk sinirlenir, çabuk kızarlar. Fiziksel olduğu kadar zihinsel acı vermeğe de eğilimli oldukları söylenebilir. Aşağıdaki horoskopta planetlerin oluşturduğu üçgen açılarda ateş gurubu burçları görülmektedir. Ateş gurubunun öncü burcu koç, değişmez burcu aslan, değişken burcu ise yay’dır. Bu bilginin açıları hesaplarken de yararı vardır.

Su: Su elementi ateşe zıttır. Ateş elementi bilinci, su elementi ise bilinç-altını simgeler. Ruhsallığı anlatır. Suyun prensibi değişkenliktir ve civardaki etkileri özümser. İçe kapanmayı dile getirir. Horoskoptaki özellikleri sezgisellik, duyarlılık duygusallıktır.  Rengi mavi,  cinsiyeti dişidir. Duygusallık su burçlarının bilinen en önemli özelliğidir. Su burçlarının mensupları iyiliksever kimselerdir. İyi niyetli ve kibar insanlar olarak bilinirler. Başka insanların rahat yaşamaları da onları ilgilendirir. Başkalarına cömert ve insancıl davranırlar. Düşmanlık besledikleri çok nadir görülür. Bu kimselerin hisleri ve sezgileri çok güçlüdür. Onlar geniş ölçüde mantıktan çok duygularına dayanan kararlar verirler. Duygusal bir yapıya sahip olduklarını da belli etmez, açıkça söylemezler. Alıngandırlar ve duygusal olarak kolay incinirler. Kişilerin duyguları horoskopta tamamen su elementine ve tabii başta, başta Ay’a bakılarak yapılır. Bu bakımdan su elementi önemlidir. Aile ve arkadaşlar bu gurubun mensuplarında önemlidir. Diğer insanlara da değer veren bir karaktere sahip olduklarından kendileri hakkında düşünülenler onlar için önem taşır. Alınganlıklarının sonucunda her an hoşgörülü olamayabilir ancak bunu göstermeyebilirler. Su burçlarındaki kişilerle arkadaş olmak kolay değildir. Bu kişiler aynı zamanda şüpheci ve çekingendirler de.  Bu burçların en kötü yönü yalancılıklarıdır. Bazen bunu başkalarına zarar vermek için de yaparlar. Kindar değillerdir ama gerçeği sakladıkları da bilinir. Onlar pasif inatçılardır ve şiddet kullanmadan intikam alırlar. Fesat oldukları da görülür. Bu gurup içinde Akrep burcu istisnadır. Akrep kendine güvenir, güçlü ve iradeli bir karakter sahibidir. Bildiğini okur. Aşağıdaki horoskopta planetlerin üçgen açılarında su burçları görülmektedir. Su gurubunun öncü burcu yengeç, değişmez burcu akrep, eğişken burcu ise balıktır.

Hava: Hava elementinin ateş elementiyle su elementinin birleşiminden meydana geldiğine inanılmıştır. Her iki elementin de özelliklerini içerir. Örneğin bu ikili unsur burçlarında da görülmektedir. İkizler havayı ifade eder, Terazi dengeler ve kova da birlikte uygular. Ancak gerçek anlamda hava kendi başına bir elementtir prensibi nötrdür. Rengi sarı cinsiyeti erkektir. Hava burçları bilgiye ve entelektüaliteye değer verir. Genelde gelişmiş bir karaktere ve bilgiye sahiptirler. İletişimleri iyidir. Hem kendileri iyi iletişim kurar, hem de başkaları onlarla. Birçok konudan anlarlar. Her şey hakkında biraz bilgi sahibidirler. İyi bir kişilikleri vardır. Zihinsel bir doğaya ve gelişmiş bir zekâya sahip oldukları bilinir.  Bu burçların mensupları fiziki ve duygusal kavramların etkisi altında kalmazlar. Onlar kararlarını verirken düşünme yoluyla hareket eder ve her şeyi mantık süzgecinden geçirirler. Zihni kapasitelerini ve hızlı düşünme yeteneklerini kullanabilmeleri onlara keyif verir. Kendilerini değerlendirmeye yönelik bur duygusal yapıya sahiptirler. Özeleştirileri vardır ve oldukça da serttir. Birçok konuda kendilerine göre bazı standartları vardır. Neredeyse ateş burçları kadar da bencilliğe elverişlidirler. Kandırma dürtüleri çok gelişmiştir. Gereğinde sinsi ve şiddete yönelik tutumlar içine girebilirler. Ateş burçları çabuk kızar ve çabuk unutur ama hava burçları özellikle kişilerin en kötü hallerinde oldukça adi davranabilecek bir yapıya sahiptirler. Kindar ve dik kafalıdırlar. Fikir akışları da çok süratlidir. Hava gurubunun öncü burcu terazi, değişmez burcu kova, değişken burcu ise ikizlerdir.

Toprak: Toprak elementi hava elementini zıttır. Fizik güçleri içerir. Ağırlık, sabitlik ve kısıtlama başlıca özellikleridir. Bu element tek kelimeyle maddi varlığın temelidir. Bu özelliklerini değiştirmek hemen, hemen imkânsızdır. Madenler, bitkiler ve toprak altı tüm değerler onun etkisi altındadır. Bereket ve kazancı da simgeler. Rengi kahverengi, siyah, yeşil, cinsiyeti dişidir. Fiziksel bir doğaya sahiptirler. Toprak burçlarının en büyük özellikleri geleneksel şeylere yatkınlıkları ve uyumlarıdır.  İtaatkâr kimselerdir. Davranışları, konuşmaları ve tutumları toplumca onanan şekillerdir. Nazik tavırları vardır. Sağduyulu sahibi kimseler oldukları bilinir. Ticaret sanki onlar için icat edilmiştir. Bu kimselerin ticari hayatları mükemmeldir ve para kazanmayı iyi bilirler. Maddi ve somut şeyler onlar için çok önemlidir. Antikalar, mücevherat, güzel mobilyalar vazgeçemedikleri unsurlardır. Tat alma duyguları da iyi gelişmiştir. Ayrıca iyi bir giyim zevkleri vardır. Duyguları ruhsal olmaktan ziyade duyusaldır. Beş duyu verisinin uyarılarından etkilenirler. İyi bir müziğin nağmesi, güzel bir yemeğin kokusu, dokunulan bir cilt yapısı bu kişileri duygulandırabilir. Güvenlik konusu da toprak burçları için önemli olan konulardan biridir. Bu gurubun mensupları çok gerekmedikçe fiziksel şiddete eğilimli değildirler. Ancak bazen intikamcı olabildikleri de bilinir. Bazı şeyleri unutmaz ve cevabını zamana bırakırlar. Alacakları veya almayı düşündükleri intikam da genellikle maddi zarar içerin bir intikam olur. Bu gurubun mensupları kızdıklarında ateş ve hava burçları gibi süratli bir şekilde sözlerle ifade ederler. Ancak gereksiz yere fiziksel şiddet kullanmazlar. Toprak gurubunun öncü burcu oğlak, değişmez burcu boğa, değişken burcu ise başak’tır.

ELEMENTLERİN EKSİKLİĞİ: Bir horoskopta makbul olan elementlerin dengeli dağılmasıdır. Ne var ki genellikle elementler horoskoptaki dağılımlarında düzensizlik gösterirler. Bazen herhangi bir element hiç olmayabilir. İşte böyle durumlarda o elementin eksikliğinden ötürü bazı yetersizlikler ortaya çıkar.

Ateş elementi eksikliği: Bir horoskopta ateş elementinin hiç olmaması veya ateş evleri denen 1. 5. 9. evlerin boş olması durumunda bu tür kişiler canlılıktan yoksundurlar. Heyecanları yoktur. Varsa bile bunu çok az gösterirler. Zeki, becerikli, azimli ve sözüne güvenilir tiplerdir ama ateş elementinin simgelediği bazı yeteneklerden yoksun oldukları bilinir. Bu kimseler ihtiyaçtan ya da yalnızca başarılı olma isteğinden dolayı çalışan kimselerdir. Bu gurup içindeki burçlardan koç sırf öncü özelliğini göstererek deneme amaçlı çalışır. Aslan ve yay burçlarının çalışmaları ise gelişmeye ve ilerlemeye yöneliktir.

Su elementi eksikliği: Bir horoskopta su elementinin hiç olmaması veya su evleri denen 4. 8. 12. evlerin boş olması durumunda kişinin duygusallık­tan ve sezgisellikten nasibini alamadığını gösterir. Ancak buna rağmen bu kimselerin kendilerini çok iyi kontrol ettikleri de bilinir. Tabii ki tamamen duygusuz oldukları söylenemez ama onlar duygularını hiç belli etmez ve çevrelerinden asla etkilenmezler. Horoskoplarında su elementi eksik olanların duygularını farklı yollarla ifade ettikleri söylenebilir.

Hava elementi eksikliği: Bir horoskopta hava elementinin hiç olmaması veya hava evleri denen 3. 7. 11. evlerin boş olması durumunda kişilerin ruhsal ve duygu­sal yetenekleri ya yoktur ya da gizli kalmış durumdadır. Hava elementi iletişim konusunu simgelediğinden bu elemente sahip olmayan kişiler kendilerini ifade edemezler. İletişimlerin dışında bazı yollar denemeleri gerekir. Bu elementin eksikliği duyguların iradeden ağır basmasına neden olur ve kişinin sosyal ilişkilerinin de yetersizliğini gösterir.

Toprak elementi eksikliği: Bir horoskopta toprak elementinin hiç olmaması veya toprak evleri denen 2. 6. 10. evlerin boş olması durumunda kişilerin asla ayakları yere basmaz. Bu kimseler para tutmakta güçlük çeker, hiç tutumlu olamazlar. Ayrıca en büyük sorunlarından biri de detaylardan bir türlü kurtulamamalarıdır. Bu yüzden her şeyi iyice abartır gerçeklerle yüzleşmekten korkarlar. Bazen olanak dışı düşler kurdukları, ancak bunları gerçekleştirmek için de hiçbir şey yapmadıkları bilinir. Aşağıdaki horoskopta hiçbir toprak elementinin olmadığı görülmektedir.

Gufran Erkılıç

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!